هنرستان فنی و هنر شهید طالبی نجف آباد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

برنامه امتحانات

امتحانات ترم تابستان

امتحانات ساعت 8:30 شروع می شوند. قبل از مراجعه به هنرستان تاریخ امتحان را در سایت ببینید.

( آخرین اصلاح 98/5/22 )

قابل توجه هنرجویان شبکه : دروس تجارت و توسعه روز یکشنبه 5/27 به صورت عملی و تئوری (بعضی سوالات تئوری و بعضی عملی) برگزار می گردد

برنامه امتحانات تابستان 98
8:30 صبح  پایه رشته
شنبه (98/5/12)    
دانش فنی پایه فتوگرافیک 10 فتوگرافیک
عکاسی پرسنلی 10 فتوگرافیک
عکاسی آتلیه 11 فتوگرافیک
یکشنبه (98/5/13)    
ارتباط موثر 10 حسابداری
دانش فنی پایه حسابداری 10 حسابداری
حسابداری اموال وانبار 11 حسابداری
شیمی 10و11 همه رشته ها
بهداشت 12 همه رشته ها
دوشنبه (98/5/14)    
حسابداری خرید و فروش 10 حسابداری
طراحی و زبان بصری 10 فتوگرافیک
تاریخ معاصر 11 همه رشته ها
حسابداری حقوق و دستمزد 11 حسابداری
ریاضی 1 پودمان 1و2 10 همه رشته ها
ریاضی 2 پودمان 1و2 11 همه رشته ها
ریاضی 3 پودمان 1و2 12 شبکه
سه شنبه (98/5/15)    
عربی 1 10 همه رشته ها
تولید محتوای الکترونیک 10 شبکه
ریاضی 1 پودمان 3 10 همه رشته ها
ریاضی 2 پودمان 3 11 همه رشته ها
ریاضی 3 پودمان 3 12 شبکه
چهارشنبه (98/5/16)    
دینی 1 10 همه رشته ها
توسعه و برنامه سازی 11 شبکه
هویت اجتماعی 12 همه رشته ها
دانش فنی تخصصی حسابداری 12 حسابداری
حسابداری صورتهای مالی 12 حسابداری
شنبه (98/5/19)    
عربی 2 11 همه رشته ها
ریاضی 1 (پودمان 4) 10 همه رشته ها
ریاضی 2 (پودمان 4) 11 همه رشته ها
ریاضی 3 (پودمان 4) 12 شبکه
عربی 3 12 همه رشته ها
دانش فنی تخصصی شبکه 12 شبکه
یکشنبه (98/5/20)    
فارسی 1 10 همه رشته ها
فیزیک 10و11 همه رشته ها
طراحی وب 11 شبکه
حسابداری بهای تمام شده 12 حسابداری
سه شنبه (98/5/22)    
زبان 1 10 همه رشته ها
زبان 2 11 همه رشته ها
ریاضی 1 (پودمان1 تا 5) 10 همه رشته ها
ریاضی 2 (پودمان1 تا 5) 11 همه رشته ها
ریاضی 3 (پودمان1 تا 5) 12 شبکه
چهارشنبه (98/5/23)    
نقشه کشی رایانه 10 شبکه
نصب و راه اندازی رایانه 10 شبکه
دانش فنی پایه شبکه 10 شبکه
محیط زیست 11 همه رشته ها
جغرافی 10 همه رشته ها
کارگاه نوآوری 11 همه رشته ها
خانواده 12 همه رشته ها
شنبه (98/5/26)    
الزامات 10 همه رشته ها
حسابداری وجوه نقد 10 حسابداری
تصویرسازی آموزشی 10 فتوگرافیک
فارسی 2 11 همه رشته ها
تصویرگری کتاب کودک 11 فتوگرافیک
دینی 2 11 همه رشته ها
فارسی 3 12 همه رشته ها
اخلاق حرفه ای 12 همه رشته ها
نصب و نگهداری شبکه 12 شبکه
یکشنبه 98/5/27
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه 12 شبکه
توسعه و برنامه سازی 11 شبکه