هنرستان فنی و هنر شهید طالبی نجف آباد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اعضای شورای دانش آموزی

اعضای شورای دانش آموزی 

ردیف نام نام خانوادگی پایه رشته سمت
۱
۲
۳
۴
۵
۶