هنرستان فنی و هنر شهید طالبی نجف آباد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


 

پرداخت غیر حضوری

پرداخت هزینه ها و کمک های مردمی الکترونیکی 


 

بیلان مالی 

بیلان مالی آموزشگاه در سال تحصیلی 98-97


 

برنامه ریزی و بودجه

برنامه ریزی و بودجه سال تحصیلی 99-98