⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

راهنمای ثبت نام کنکور کاردانی

چند نکته در انتخاب دانشجو در آموزشکده های دولتی

شرکت کنندگان بر اساس نمره کل به صورت لیست نزولی مرتب شده سپس آموزشکده ها از بالای لیست بر اساس اولویت های انتخابی شرکت کننده دانشجو انتخاب می کنند. پس اول نمره کل آزمون مهم است و دوم ترتیب انتخاب اولویت های هنرجو اهمیت دارد. دانش آموز فقط می تواند در اولین اولویتی که قبول شده ثبت نام کند بنابراین:

۱- پنجاه اولویت خود را فقط بر حسب علاقه انتخاب کنید.

۲- قبول شدن در شهرهای مرکز استان و با جمعیت زیاد مشکل تر است.

۳- ترتیب انتخاب شهرها و نوبت روزانه و نوبت شبانه به هر صورت می تواند باشد.

۴- احتمال فبولی در شهری که دانش آموز بومی آن شهر است بسیار بیشتر از شهرهای دیگر است.

۵- ملاک قبولی دانش آموزان تراز یا نمره کل است که بر اساس درصد پاسخگویی به سوالات به دست می آید.

۶- بهترین مشاور خود دانش آموز و خانواه او است. در کنکور فنی رشته دانش آموز از قبل مشخص است و هنگام ثبت نام حداکثر ۵۰ کدرشته محل را انتخاب کرده است پس نیاز به مشاوره برای انتخاب رشته مثل کنکور سراسری را ندارد

جدول شماره (۱) منابع و ضرایب آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی سال ۱۳۹۸ (رشته های پذیرش با آزمون)

کد و عنوان رشته امتحانی

عنوان درس

تعداد سوال

ضریب

منابع آزمون

کامپیوتر (کد ۱۲)

دروس عمومی

۴۰

۳

دینی ۳، فارسی ۳، زبان ۱و۲ ، عربی ۳

دروس شایستگی پایه

۳۵

۶

ریاضی ۱ و ۲ و ۳ – شیمی - فیزیک

دروس شایستگی غیر فنی

۲۰

۳

الزامات محیط کار، کاربرد فناور های ﻧﻮﯾﻦ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای

درس ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ فنی

۶۵

۱۲

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ وب، ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﻣﻨﯿﺖ شبکه

حسابداری (کد ۳۳)

دروس عمومی

۴۰

۳

دینی ۳، فارسی ۳، زبان ۱و۲ ، عربی ۳

دروس شایستگی پایه

۳۵

۶

ریاضی ۱ و ۲ – شیمی - فیزیک

دروس شایستگی غیر فنی

۲۰

۳

الزامات محیط کار، مدیزیت تولید، ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای

درس ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ فنی

۶۵

۱۲

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮال و اﻧﺒﺎر، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎی مالی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...