مدرسه

افتخارات مدرسه (عکس)

هنرجو امیرمصطفی حاجی صادقیان دوازدهم شبکه ۹۸-۹۷

رتبه چهارم کشوری در درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

اردیبهشت ۹۸

هنرجو سعید اصلاحی دوازدهم شبکه ۹۸-۹۷

رتبه چهارم کشوری در درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

اردیبهشت ۹۸

هنرجو  سجاد مومنی دوازدهم شبکه ۹۸-۹۷

رتبه چهارم کشوری در درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

اردیبهشت ۹۸

هنرجو حسین سلطانی دوازدهم شبکه ۹۸-۹۷

رتبه چهارم کشوری در درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

اردیبهشت ۹۸

هنرجو حامد باقری دوازدهم حسابداری ۹۸-۹۷

رتبه برتر (نفر دوم از بین ۸۴ نفر) در المپیاد شایستگی محور استان اصفهان در رشته حسابداری اردیبهشت ۹۸

هنرآموز محترم رشته فتوگرافیک ۹۸-۹۷

انتخاب به عنوان معلم نمونه استان اصفهان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

هنرجو میلاد کاظمی یازدهم رشته فتوگرافیک ۹۸-۹۷

دریافت کارت عکاسی و عکاس نمونه شهر