مدرسه


 

سند تحول وبنیادین

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 


 

برنامه درس ملی

برنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران


 

اخبار و اطلاعیه ها 

اخبار واطلاعیه های امور اداری


 

بخشنامه های اداری و داخلی

بخشنامه های آموزش و پرورش و داخلی هنرستان

قوانین و مقررات هنرستان

قوانین ، مقررات و آیین نامه انضباطی آموزشگاه


 

آیین نامه اجرایی مدارس

آیین نامه اجرایی مدارس ، شورای عالی آموزش و پرورش