مدرسه

قوانین اردو

هنرجویان عزیز توجه داشته باشند که اردو بخشی از فرایند آموزش و پرورش بوده و در تمام زمان و مکان اردو قوانین مدرسه باید رعایت شود. و همچنین قوانین اردو شرح داده شده در ذیل لازم الاجرا می باشد. چون وسیله ایاب و ذهاب توسط شرکت سرویس مدارس طرف قرارداد مدرسه تهیه می شود برای هر اردو هماهنگی انجام شده و نرخ کرایه مصوب می شود و در اردوهای با زمان طولانی در صورت نیاز مبلغ تغذیه هم مصوب شده و اعلام می گردد.

قوانین اردو

۱- داشتن برگه رضایتنامه امضاء شده توسط ولی هنرجو الزامی است. درصورت نداشتن برگه رضایتنامه هنرجو به اردو فرستاده نمی شود.

۲- وجه مصوب قبل از حرکت باید توسط هنرجو به نماینده کلاس تحویل و لیست اسامی در اختیار دفتر هنرستان قرار گیرد.

۳- رعایت اخلاق و رفتار مناسب در طول مسیر و در محل اردو الزامی است.

۴- در صورت نقض قوانین در تمام زمان اردو توسط هنرجو، ضمن اعمال موارد انضباطی از اردوهای بعدی محروم خواهد شد.

۵- در صورت نداشتن شرایط اردو هنرجو باید در محل هنرستان تا پایان زمان آموزشحضور داشته باشد

۶- محل اعزام هنرجو به اردو از هنرستان و برگشت در محل هنرستان می باشد و اجازه پیاده شدن در مسیر رفت یا برگشت را ندارد.

اردوهای علمی آموزشی

برنامه اردوهای آموزشی 

ردیف کلاس درس تاریخ مکان هزینه مصوب
۱
۲
۳
۴
۵
۶