مدرسه

معرفی رشته فتوگرافیک

با درج تصاویر بر روی دیوار غارها یکی از اولین اشکال ارتباط تصویری در زندگی بشر شکل گرفت، گرچه همزمان و یا پیش از آن بشر بر روی اشیاء و ظروف نیز نقوش متعددی را به ثبت می‌رساند.
به تدریج با مدرنیزه شدن جوامع بشری، ارتباطات تصویری آنچنان رشد و بالندگی یافت که فرآیند شکل گیری و تکامل هنر گرافیک راه های چندین ساله را گاهی با سرعت روز و ساعت و حتی به صورت لحظه‌ای طی کرد. 
نیاز به علائم بصری، نشان ها و آرم ها، طراحی حروف برای خطوط و زبان های رایج همگام با تکامل فرآیند چاپ، طراحی شهری، گرافیک محیطی، گرافیک مطبوعاتی در حوزه نشر، دنیای پیچیده و متفاوت تبلیغات و غیره همگی در حوزه فعالیت های طراحان گرافیک تعریف می شوند و هنر عکاسی نیز در کنار هنر گرافیک گاهی مسیر تلفیقی و گاه کاملا مستقل را پیموده است.


 

 رشته فتوگرافیک

در آغاز با نقش تصویر بر روی دیوار غار ها یکی از اولین اشکال ارتباط تصویری در زندگی بشری شکل گرفت اگر چه همزمان و یا پیش از آن بشر بر روی اشیاء و ظروف نیز ثبت نقش هایی زده بود. با زندگی مدرن در جوامع بشری ارتباطات تصویری آنچنان رشد و بالندگی یافت که فرآیند شکل گیری و تکامل هنر گرافیک راه های چندین ساله را گاهی با سرعت روز و ساعت طی کرده است . نیاز به علائم بصری ، نشان ها و آرم ها ، طراحی حروف برای خطوط و زبان های رایج همگام با تکامل فرآیند چاپ، طراحی شهری، گرافیک محیطی، گرافیک مطبوعاتی در حوزه نشر، دنیای پیچیده و متفاوت تبلیغات،.... همه و همه در حوزه فعالیت های گروه شغلی بزرگ طراحان گرافیک تعریف می شوند و هنر عکاسی نیز در کنار هنر گرافیک گاهی مسیر تلفیقی و گاه کاملا مستقل را پیموده است . گستردگی و وسعت دنیای هنر به گونه ای است که همگام با سایر صنایع بصورت خدمات اجتماعی ظهور و بروز  یافت.

هنر و صنعت عکاسی از جمله فعالیت های این حوزه به شمار می آید که به تکنولوژی ها و فناوری های روز وابستگی شدید پیدا کرده و همگام با آن مسیر تکامل را پیموده است. با پیشرفت قابل ملاحظه نرم افزار های اجرایی در حیطه هنر گرافیک و  عکاسی و کاربرد وسیع آن در بسیاری از مشاغل دیگر در گروه های بزرگ خدمات ، صنعت و ... می توان به اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادی(اقتصاد هنر) در جامعه پی برد .گستردگی و حجم انواع تبلیغات نیاز به تصویر و عکس و ساماندهی آنها در قالب هنر گرافیک ارتباط این دو حوزه از فعالیت هنری را نیز نمایان می سازد. مطالعه و پژوهش های انجام شده در این حوزه نشان می دهد نظام آموزشی فعلی تا حدودی در برآوردن نیاز جامعه موفق بوده است اما باید در مسیر فراروی جامعه به نیاز های جدید روش های جدید ارائه و مناسبات اقتصادی و اجتماعی در حوزه گرافیک و عکس توجه نمود بنابراین در مسیر توسعه حرفه ای رشته شغلی گرافیک و عکاسی به صورت تلفیق ارائه شده اند تحت عنوان: عکس گرافیک( فتو-گرافیک) و در سطوح بالاتر در دو مسیر جدا از هم ادامه می یابند. بی شک ادغام این دو شغل نیاز های کشور در بازار کار و جایگاه این تلفیق در برنامه های توسعه ی کشور در نظر گرفته شده است.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ورودی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﺘﻮ-ﮔﺮاﻓﯿﮏ

 • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ 
 • از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 • داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ( ﻋﺪم ﮐﻮر رﻧﮕﯽ و ﺷﺐ ﮐﻮری)
 • داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی و اﻧﺪام ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 • داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ
 • داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ) اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ درک و ﻫﻮش رﯾﺎﺿﯽ )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ و درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ) ﻓﻦ ﺑﯿﺎن 
 • ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ 
 • دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮون ﮔﺮا ، ﺟﺴﻮر ، ﻫﻨﺮی و ﮐﻨﺠﮑﺎو 
 • در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن آزﻣﻮن ورودی از ﻧﻮع رﻏﺒﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
 • در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری از ﻧﻮع رﻏﺒﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

مشاغل قابل احراز رشته فتوگرافیک

از سال تحصیلی 95 رشته فتوگرافیک به خانواده 41 رشته‌ای شاخه فنی و حرفه‌ای پیوست. جدول زیر تعدادی از مشاغل قابل احراز برای فارغ التحصیلان هنرستانی این رﺷﺘﻪ را نشان می‌دهد. فازغ‌التحصیلان این رشته در مقطع کاردانی، کارشناسی و بالاتر امکان ادامه تحصیل دارند.

نیروی ماهر فتوگرافیک

ردیف

نام گروه کاری/شغل

ردیف

نام گروه کاری/شغل

1

ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﮑﺲ

10

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﺎپ( graphic pre- press )

2

ﭘﺮﺗﺮه ﺳﺎز ـ ﻋﮑﺎس

11

ﻃﺮاح ﺣﺮوف typographical ، designer

3

ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ

12

رﺳﺎم

4

ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﮑﺲ

13

ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

5

رﺗﻮش ﮐﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ

14

14 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮان و ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ

6

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ

15

ﮐﭙﯽ ﮐﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮏ

7

ﻣﺘﺼﺪی ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﻋﮑﺎﺳﯽ(دﺳﺘﯿﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ)

16

(ﻣﺠﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه) ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

8

ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Adobe photoDelu

17

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

9

اﭘﺮاﺗﻮری ﭼﺎپ و ﻇﻬﻮر ﻋﮑﺲ Photographic Developers and Printers

کمک تکنسین فتوگرافیک

ردیف

نام گروه کاری/شغل

ردیف

نام گروه کاری/شغل

1

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻼت

5

ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب

2

ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ( ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﻨﺮی)

6

ﻃﺮاح ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ

3

ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮ

7

ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب

4

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ Photographer, press

8

ﺻﻔﺤﻪ آرا( Artist layout)

 مسیرهای توسعه حرفه­ ای رشته فتوگرافیک

گرچه هدف اصلی رشته ­های فنی و حرفه ای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار است اما همه هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای از جمله هنرجویان این رشته می توانند از طریق ورود به دانشگاه و طی مراحل آن در مقاطع بالاتر از سطح کاردانی تا دکتری ادامه تحصیل دهند.

 

جدول دروس رشته

هنرجویان این رشته در طی سه سال دروس زیر را طی کرده و به شایستگی‌های لازم می رسند – ردیف نهم (خوشه دروس شایستگی های فنی) دروس تخصصی این رشته هستند:

 

جدول زیر سرفصل یکی از کتب تخصصی پایه دهم این رشته را نشان می دهد

درس(کتاب)

پودمان(فصل)

واحد یادگیری(شایستگی)

عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر

 

آماده سازی آتلیه عکاسی

آماده سازی آتلیه عکاسی

قاب کردن و شاسی کاری

چاپ

چاپ دستی

چاپ سیلک

حروف نگاری

تایپ فارسی و لاتین

خوشنویسی

عکاسی پرسنلی

روتوش کاری عکس

عکاسی پرسنلی

ویرایش تصویر

کاربر چاپ عکس

کاربری نرم افزار ویرایش

مونتاژ عکس