مدرسه

معرفی رشته حسابداری

رشته حسابداری

حسابداری نقش اساسی وحیاتی در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران بخش دولتی وخصوصی و سایر فعالیت های اقتصادی موجود در سطح جامعه دارد. اهمیت حسابداری در فعالیت های اقتصادی تا بدان جا است که حسابداری را زبان تجارت می نامند.

بررسی استفاده فعالیت های اقتصادی کشور از خدمات حسابداری در طی سنوات گذشته نشان می دهد، نیاز به حسابداران همواره محسوس بوده و روند افزایشی داشته است. تقریبا تمامی حرف، مشاغل و بنگاههای اقتصادی کشور به خدمات حسابداری در سطوح مختلف نیاز دارند. بنا به پیش بینی توسعه فعالیت های اقتصادی کشور در افق 1405اگر روند رشد را حدود 15% در نظر بگیریم نیاز به تربیت حسابدار در سطوح مختلف حسابداری و دفترداری بیش از پیش خواهد بود، اما سطح آن بر اساس ویژگیهای جذب بازار کار کشورمان و بر اساس مدارک در دست دانش آموختگان این رشته می باشد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ورودی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ حسابداری

  • حداقل معدل طبق آیین نامه آموزشی
  • داشتن سلامتی جسمی و روانی
  • توانایی­های شناختی (درک شفاهی- بیان شفاهی- بیان نوشتاری- درک نوشتاری)
  • توانایی ادراکی (تعیین موقعیت در محیط و درک وضعیت)
  • توانایی روان حرکتی (هماهنگی اعضای حرکتی- آمادگی دست )
  • توانایی حسی (توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور- توانایی تشخیص رنگ- حساسیت شنوایی)
  • مهارت­های پایه (صحبت کردن- نوشتن- گوش دادن فعال- درک مطلب)

مشاغل قابل احراز رشته حسابداری

کارمندان حسابداری و دفترداری

کارمندان امور مالی

ردیف

نام گروه کاری/شغل

1

حسابدار انبار

2

متصدی حسابداری مالی ( تهیه ترازآزمایشی)

3

متصدی حسابداری مالی(تهیه کاربرگ)

4

متصدی حسابداری کاردکس اموال

5

متصدی حسابداری بهای تمام شده ( مواد مستقیم)

6

متصدی حسابداری بهای تمام شده (سربار ساخت)

7

متصدی حسابداری مالی (بستن حسابها)

8

متصدی فروش (خدمات پس از فروش)

9

متصدی حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)

10

متصدی حسابداری مالیاتی (مالیات تکلیفی)

11

متصدی حسابداری مالی (تهیه صورت سود و زیان)

12

متصدی حسابداری (تهیه ترازنامه)

13

متصدی حسابداری کنار گذاری و فروش اموال

14

متصدی حسابداری بهای تمام شده ( دستمزد مستقیم)

15

متصدی حسابداری اموال

ردیف

نام گروه کاری/شغل

1

حسابدار دریافتها

2

حسابدار پرداختها

3

حسابدار تحریر دفاتر قانونی

4

حسابدار حقوق و دستمزد

5

حسابدار تهیه و تنظیم لیست کارکرد پرسنل

6

حسابدار خرید کالا

7

حسابدار تعدیلات خرید

8

حسابدار فروش کالا

9

حسابدار تعدیلات فروش

10

حسابدار تنظیم کاردکس کالا

11

حسابدار امور مرتبط با تنخواه گردان

12

حسابدار تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و اسناد انتظامی

13

حسابدار بیمه و مالیات حقوق

14

حسابدار صدور سند حقو ق و دستمزد

15

حسابدار حقو ق و دستمزد (سنوات پایان خدمت)

 مسیرهای توسعه حرفه ای رشته حسابداری

گرچه هدف اصلی رشته ­های فنی و حرفه ای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار است اما همه هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای از جمله هنرجویان این رشته می توانند از طریق ورود به دانشگاه و طی مراحل زیر در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.

جدول دروس رشته حسابداری

هنرجویان این رشته در طی سه سال دروس زیر را طی کرده و به شایستگی­ های لازم می رسند – ردیف نهم (خوشه دروس شایستگی های فنی) دروس تخصصی این رشته هستند:

جدول زیر سرفصل یکی از کتب تخصصی پایه دهم این رشته را نشان می دهد

درس(کتاب)

پودمان(فصل)

واحد یادگیری(شایستگی)

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی

تنخواه گردان

ثبت تنخواه گردان

حسابداری دریافت ها و پرداخت ها

ثبت پرداخت وجه نقد/ اسناد پرداختنی

ثبت دریافت وجه نقد/ اسناد دریافتنی

صورت مغایرت بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی